qui sóm serveis clients assessorament enllaços software zona privada  
 
  Gestimpost :: serveis :: Recaptació Periode Executiu  
 

Membre de la FEDERACIÓ DE RECAUDADORS DE TRIBUTS

RECAPTACIÓ PERIODE EXECUTIU

• Informem al públic en general, en l’horari que es fixi, amb els requisits senyalats en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

• Efectuem les notificacions de les Providències de constrenyiment, subhasta, en el seu cas, y quants requeriments resultin reglamentàriament preceptius, dintre i fora del Terme Municipal, amb captura informàtica de la data i incidències de la mateixa, i elaborem els edictes per a totes aquelles actuacions de las que no se hagi aconseguit la notificació.

• Proposem quantes actuacions siguin precises pel cobrament dels crèdits pendents, cerca d’ informació pel embargament, així com les diligències d’embargament necessàries, incloent la subhasta y enalienació dels bens travats, segons l’ordre de prelació establert en el Reglament de Recaptació

• Classifiquem, arxivem i custodiem, sota nostra responsabilitat, els valors i documents necessaris per la realització del servei que nos siguin entregats, així com de tota la documentació generada durant el procediment. En tot cas les dades, registres, arxius y quants documents i informació se produïssin como conseqüència de la nostra activitat resten com propietat del Ajuntament, y el seu tractament, somes a les disposicions de la L.O. 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.

• Confeccionem els expedients de fallits per la seva aprovació pel òrgan competent, incloent detall dels deutes afectats i de la documentació acreditativa de la falta de bens y/o ignorat domicili del deutor.

• Liquidem mensualment o en la periodicitat establerta els ingressos realitzats. Confeccionem els llibres mecanitzats a disposició de la Tresoreria Municipal en els que se agruparan els cobraments per concepte pressupostari i exercici, amb detall individualitzat de deutors.

• Desenvolupem qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga o, en el seu cas, complementaria a les descrites anteriorment, sense que, en cap supòsit pugessin implicar exercici d’autoritat per la nostra part, i que fossin necessàries per una correcta i eficaç gestió integral dels procediments de constrenyiment, tant en la seva vessant administrativa, com en el seu àmbit recaptatori.

 

 
     
  GESTIMPOST S.L. | Aplicacio RECANET | Avís Legal | Contacte   Català | Castellano