qui sóm serveis clients assessorament enllaços software zona privada  
 
  Gestimpost :: serveis :: Recaptació Periode Voluntari  
 

Membre de la FEDERACIÓ DE RECAUDADORS DE TRIBUTS

RECAPTACIÓ PERIODE VOLUNTARI

• Processar tota la informació rebuda tant de cadastre como de hisenda i trànsit per confeccionar els padrons fiscals corresponents.

• Estudi i interpretació de las escriptures públiques subjectes a tributació del Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrens de Naturalesa Urbana, així com el càlcul de la quota tributària, la seva notificació i el control del cobrament.

• Informem dels recursos contra les liquidacions practicades pel servei de col•laboració.

• Recollim les domiciliacions bancàries dels contribuents pel seu processament.

• Emissió de documents cobratorios i posterior envio als domicilis dels contribuents.

• Qualsevol altra funció que porti a donar facilitat i agilitat a la posta en cobrament dels tributs i altres ingressos, tant de caràcter periòdic com ingressos directes en període voluntari.

 
     
  GESTIMPOST S.L. | Aplicacio RECANET | Avís Legal | Contacte   Català | Castellano